Lopende (juridische) zaken

Afspraak is afspraak. Dat principe bepaalt in hoge mate de activiteiten van GEUS. Richting de sector betekent dat: zero tolerance. Als wij vaststellen dat de sector een afspraak (zie Schiphol, de regels) niet nakomt, schrijven we direct de Inspectie Verkeer en Waterstaat aan met het verzoek om op te treden. Als de Inspectie dan niet met een bevredigende reactie komt, aarzelen we niet om daartegen bezwaar te maken. Leidt dat niet tot het gewenste resultaat, dan stellen we (hoger) beroep in bij de rechter.  
Op dit moment ligt bij de rechter het verzoek om de sector te beboeten voor twintig (!) overtredingen van het Nachtvluchtverbod in de nacht van 30 op 31 december 2005. En bij de Inspectie ligt sinds de afloop van het gebruiksjaar (31 okotber 2007) een verzoek om op te treden tegen de overschrijding van de grenswaarden in twee handhavingspunten in Amstelveen.

De plannen van Schiphol

In mei 2007 heeft Schiphol haar lange termijn visie op de ontwikkeling van de mainport Schiphol gepubliceerd.Lange Term DocHet rapport 'Een wereldwijd netwerk voor een concurrerende randstad' kunt u hier downloaden. De kern van het verhaal kan in een woord: Groei, maar ook in twee lange zinnen worden samengevat (blad 8):
Alle factoren wegend, houden wij voor de lange termijn (tot 2025) rekening met een marktvraag van 80 à 85 miljoen passagiers en circa 3,5 miljoen ton vracht. Dit correspondeert met 600 – 650.000 vliegtuigbewegingen per jaar. 
Bij de aanleg van de Polderbaan is uitgegaan van een groei naar circa 600.000 bewegingen.
Om een marktgroei die significant hoger is dan dit volume te accommoderen, dient aanvullende capaciteit te worden gecreëerd; hetzij op Schiphol, hetzij op andere luchthavens in Nederland.

De regels

Er zijn niet zo heel veel regels waar Schiphol zich aan heeft te houden als het gaat om het beperken van de geluidhinder door vliegverkeer. Er zijn er vier:

  • de grenswaarden;
  • het nachtvluchtverbod voor de Aalsmeerbaan;
  • het baangebruik;
  • de gelijkwaardigheidscriteria.

De grenswaarden (wettelijk)

Voor 35 punten in de omgeving van de Luchthaven geldt dat er een maximum is gesteld aan de hoeveelheid geluid die ter plekke in een jaar door vliegtuigen mag worden gemaakt. Voor geluid vanwege nachtvluchten geldt iets dergelijks. Daar gaat 't om 25 punten in de omgeving.
De Inspectie voor Verkeer en Waterstaat controleert na afloop van een gebruiksjaar (dat loopt van november tot oktober) of 'de sector' zich daaraan heeft gehouden. De Inspectie gebruikt daarvoor een rekenmodel; er wordt geen geluid gemeten. Het Handhavings rapport 2006 van de Inspectie kunt u hier downloaden. In de bijlagen 3 en 4 van dat rapport vindt u kaarten waarop u kunt zien waar die 35/25 handhavingspunten (ook wel 'geluidemmertjes' genoemd) zich precies bevinden.

Het nachtvluchtverbod voor de Aalsmeerbaan (wettelijk)

Tussen 23:00 en 06:00 uur mag de Aalsmeerbaan niet worden gebruikt, tenzij er sprake is van reddingsacties en/of hulpverlening. De Aalsmeerbaan mag eventueel worden gebruikt voor landingen als geen van de andere banen beschikbaar of bruikbaar is.

Het baangebruik (inspanningsverplichting)

De Luchtverkeersleiding Nederland bepaalt op welke banen gestart en geland wordt.
's Nachts en buiten de piekperioden zijn er 2 banen in gebruik: 1 om te starten en 1 om te landen. Tijdens startpieken zijn er 3 banen in gebruik: 2 om te starten en 1 om te landen. In de landingspieken zijn er 2 banen om te landen en 1 om te starten. Tijdens de overgangen tussen start- en landingspiek zijn er 4 banen in gebruik.
Afhankelijk van de weersomstandigheden en het verkeersaanbod kiezen de luchtverkeersleiders de minst hinderlijke baancombinatie; dat is althans de afspraak. Welke combinaties dat zijn ligt vast in de zogeheten preferentievolgorde.

Klik hier voor meer uitleg over het baangebruik en voor de preferentievolgorde zoals die vandaag de dag geldt.

Gelijkwaardigheidscriteria (wettelijk)
De grenswaarden en het nachtvluchtverbod zijn vastgelegd in de milieuvergunning voor Schiphol: het Luchthavenverkeerbesluit (kortweg: LVB).
Een van de eisen die de Wet Luchtvaart aan elk LVB stelt is dat een LVB altijd tenminste dezelfde bescherming aan de bewoners moet bieden als het eerste LVB (van 23 februari 2003/20 augustus 2004).

Die bescherming wordt uitgedrukt in de volgende vier criteria:

  1. a    het aantal woningen met een hoge geluidsbelasting (meer dan 35 Ke) mag ten hoogste 10.000 bedragen;
  2. b    het aantal personen dat ernstig door vliegtuiglawaai wordt gehinderd mag ten hoogste 33.500 bedragen (binnen het gebied met een geluidsbelasting van tenminste 20 Ke)
  3. c    het aantal woningen met een hoge geluidsbelasting in de nacht (meer dan 26 dB(A) LAeq) mag ten hoogste 6.900 bedragen;
  4. d    het aantal personen waarvan de slaap ernstig door vliegtuiglawaai wordt verstoord mag ten hoogste 23.000 bedragen (binnen het gebied met een geluidsbelasting in de nacht van tenminste 20 dB(A) LAeq.;

Voordat een nieuw LVB voor Schiphol kan worden vastgesteld moet met een MilieuEffectRapport (MER) worden aangetoond dat aan deze criteria wordt voldaan. Alleen dan mogen de bijbehorende grenswaarden in het LVB worden opgenomen.